Je skutečně starší generace moudrá?


Už od mala jste slýchávala, že ke starším lidem se máte chovat slušně a s respektem. Starší lidé a senioři, kteří už mají více jak polovinu života za sebou vždy platili za moudré a mladší si k nim rádi chodili pro radu. Platí to tak i v přírodních kmenech, kdy stařešinové mají úplně jiné postavení. Mladší je s nadšením poslouchají, dbají na jejich rady a nikdo si nedovolí jejich moudrost zpochybňovat. 

U nás je to ovÅ¡em malinko jinak. Starší generace obÄas vypustí z úst nÄ›co, co není tak docela pravda a pokud tomu uvěříme Äi se tím v životÄ› dokonce zaÄneme řídit máme zadÄ›láno na problém. Proto berte vÅ¡echny rady obezÅ™etnÄ› a zapojte i svůj zdravý rozum. Ne, že by vám chtÄ›la starší generace schválnÄ› uÅ¡kodit, tÅ™eba to za jejich doby bylo jinak nebo slýchávali od svých rodiÄů to samé a tak to jen pÅ™edávají dál, ale život se mÄ›ní a co platilo pÅ™ed 50 lety, nemusí platit dnes. PÅ™i jakých vÄ›tách od starší generace by vám mÄ›la zablikat Äervená kontrolka.

žena

1) Jen poÄkej. Až dostudujeÅ¡ a budeÅ¡ chodit do zamÄ›stnání, to ti skonÄí zábava.

Ale proÄ byste se mÄ›la v práci trápit. ProÄ teÄ se jeÅ¡tÄ› můžete bavit a pak najednou vÅ¡e konÄí? Už jen nudná pracovní rutina? A nestudujete Å¡kolu teÄ pÅ™eci právÄ› proto, aby vás práce bavila a těšila jste se do ní?

2) Jen láska nestaÄí. Partner se o tebe musí v první Å™adÄ› postarat a zabezpeÄit tÄ›. 

Jinými slovy, koukni jaký má majetek a kolik peněz a neřeš lásku. Užívej si dovolených, drahých restaurací a blahobytu. Láska není důležitá. Dovedete si to ale představit?

pár

3) život je ne vždy spravedlivý boj

Možná si říkáte, že tohle je ale pravda. Ano, ÄásteÄnÄ›. Ale pokud budete takhle pÅ™istupovat k životu skuteÄnÄ› pro vás boj bude. PÅ™estanete věřit lidem a neuvidíte ty správné příležitosti. Vytratí se lehkost a vy se budete snažit jen o to, abyste ten „nespravedlivý život“ nÄ›jak pÅ™ežila.