Je skutečně starší generace moudrá?


Už od mala jste slýchávala, že ke starším lidem se máte chovat slušně a s respektem. Starší lidé a senioři, kteří už mají více jak polovinu života za sebou vždy platili za moudré a mladší si k nim rádi chodili pro radu. Platí to tak i v přírodních kmenech, kdy stařešinové mají úplně jiné postavení. Mladší je s nadšením poslouchají, dbají na jejich rady a nikdo si nedovolí jejich moudrost zpochybňovat. 

U nás je to ovÅ¡em malinko jinak. Starší generace obÄas vypustí z úst nÄ›co, co není tak docela pravda a pokud tomu uvěříme Äi se tím v životÄ› dokonce zaÄneme řídit máme zadÄ›láno na problém. Proto berte vÅ¡echny rady obezÅ™etnÄ› a zapojte i svůj zdravý rozum. Ne, že by vám chtÄ›la starší generace schválnÄ› uÅ¡kodit, tÅ™eba to za jejich doby bylo jinak nebo slýchávali od svých rodiÄů to samé a tak to jen pÅ™edávají dál, ale život se mÄ›ní a co platilo pÅ™ed 50 lety, nemusí platit dnes. PÅ™i jakých vÄ›tách od starší generace by vám mÄ›la zablikat Äervená kontrolka.

žena

1) Jen poÄkej. Až dostudujeÅ¡ a budeÅ¡ chodit do zamÄ›stnání, to ti skonÄí zábava.

Ale proÄ byste se mÄ›la v práci trápit. ProÄ teÄ se jeÅ¡tÄ› můžete bavit a pak najednou vÅ¡e konÄí? Už jen nudná pracovní rutina? A nestudujete Å¡kolu teÄ pÅ™eci právÄ› proto, aby vás práce bavila a těšila jste se do ní?

2) Jen láska nestaÄí. Partner se o tebe musí v první Å™adÄ› postarat a zabezpeÄit tÄ›. 

Jinými slovy, koukni jaký má majetek a kolik peněz a neřeš lásku. Užívej si dovolených, drahých restaurací a blahobytu. Láska není důležitá. Dovedete si to ale představit?

pár

3) život je ne vždy spravedlivý boj

Možná si říkáte, že tohle je ale pravda. Ano, ÄásteÄnÄ›. Ale pokud budete takhle pÅ™istupovat k životu skuteÄnÄ› pro vás boj bude. PÅ™estanete věřit lidem a neuvidíte ty správné příležitosti. Vytratí se lehkost a vy se budete snažit jen o to, abyste ten „nespravedlivý život“ nÄ›jak pÅ™ežila.

Když má žena své dny


Pokud na ženu pÅ™ijdou její dny, je dost možné, že nebude zrovna milá tak, jako bývá obvykle. Mnoho mužů nechápe, proÄ se nÄ›co takového dÄ›je. Každá žena ale moc dobÅ™e ví, proÄ se nÄ›co takového dÄ›je. Je to hlavnÄ› kvůli tomu, že danou ženu bolí pomalu každý sval v tÄ›le. Mnohdy dokonce nejen to. Každá žena své dny prožívá jinak. Jsou ženy, které nemají nejmenší problém a fungují tak, jako by své dny nemÄ›ly. Jsou ale i ženy, které menstruace odrovná natolik, že kromÄ› toho, že je neustále bolí bÅ™icho, je také bolí záda, mohou mít stÅ™evní potíže apod. Každá žena nÄ›co takového prožívá jinak a je potÅ™eba to tak brát. Jsou ženy, na kterých ÄlovÄ›k ani nepozná, že mají zrovna mÄ›síÄky, ale jsou i takové, na kterých to ÄlovÄ›k rozhodnÄ› pozná.

ležící žena

RozhodnÄ› vám spousta žen Å™ekne, že nÄ›co takového nebývá zrovna příjemné. Snad každá žena je v období svých dní jiná než obvykle. NÄ›co takového je ale způsobeno bolestmi, které daná žena prožívá. Nemůžete mít ženÄ› za zlé, pokud na vás není zrovna milá v dobÄ›, kdy se s nÄ›Äím takovým, jako je menstruace, potýká.

břicho ženy

Pokud se stane, že nÄ›komu není dobÅ™e, také se daný ÄlovÄ›k nechová zrovna mile a to proto, že už se vidí doma v posteli, kde bude odpoÄívat a nikdo na nÄ›j nebude mluvit a neustále po nÄ›m nÄ›co chtít. Je potÅ™eba mít pro ženy pochopení stejnÄ› tak, jako mají ony pro své muže v dobÄ›, kdy jsou muži nemocní. Jsou muži, kteří si myslí, že rýma a kaÅ¡el jsou nÄ›co hrozného a že je to daleko horší než ženská menstruace a její bolesti. NÄ›co takového se ale nedá vůbec srovnávat. Každý ÄlovÄ›k si může myslet co chce, ale jsou vÄ›ci, které se opravdu nedají srovnávat. Je důležité, abychom se navzájem respektovali, protože stejnÄ› tak, jako se muž nemusí cítit v nÄ›kterých situacích dobÅ™e, se ani žena necítí dobÅ™e, když má své dny. Lidé by se k sobÄ› mÄ›li chovat co nejlépe to jen jde.